top of page

بایگانی کارنما

همه‌ی مقاله‌های کارنما در این‌جا در دست‌رس مشترک‌ها قراردارند. برای خرید اشتراک کارنما، سفارشِ نسخه‌ی پی‌دی‌اِف مقاله‌ها، یا سفارش نسخه‌ی چاپیِ شماره‌های پیش، به این‌جا بروید.

موتور جست‌وجوی زیر به شما برای یافتن محتوای موردنظرتان کمک می‌کنند. از فرمانِ «ctrl + f» یا «command + f» هم می‌توانید استفاده می‌کنید. 

بایگانی گفتارها (نشست‌ها و سخنرانی‌ها) را نیز می‌توانید به‌زودی در صفحه‌ای تازه ببینید، اما برای دست‌رسی به صفحه‌ی ویژه‌ی بایگانی گفتارهای کارنما و تاریخ شفاهی هنر ایران به این‌جا بروید.  

جست‌وجو 

این بخش در حال بازسازی‌ است

بایگانی فصل‌نامه‌ی کارنما

BGN06A

سال هفتم

بهار ۱۴۰۲

سال ۷، شماره‌ی ۱
زن، زندگی، آزادی

0701 RJD Fa.jpg

سال ششم

زمستان ۱۴۰۱

RJD0604 Fa.jpg

سال ۶، شماره‌ی ۴
زن، زندگی، آزادی

پاییز ۱۴۰۱

KN0603 Persian.jpg

سال ۶، شماره‌ی ۳
فرامتن: زن، زندگی، آزادی