بایگانی کارنما

همه‌ی مقاله‌های کارنما در این‌جا در دست‌رس مشترک‌ها قراردارند. برای خرید اشتراک کارنما، سفارشِ نسخه‌ی پی‌دی‌اِف مقاله‌ها، یا سفارش نسخه‌ی چاپیِ شماره‌های پیش، به این‌جا بروید.

موتور جست‌وجوی زیر به شما برای یافتن محتوای موردنظرتان کمک می‌کنند. از فرمانِ «ctrl + f» یا «command + f» هم می‌توانید استفاده می‌کنید. 

بایگانی گفتارها (نشست‌ها و سخنرانی‌ها) را نیز می‌توانید به‌زودی در صفحه‌ای تازه ببینید، اما برای دست‌رسی به صفحه‌ی ویژه‌ی بایگانی گفتارهای کارنما و تاریخ شفاهی هنر ایران به این‌جا بروید.  

جست‌وجو 

این بخش در حال بازسازی‌ است

بایگانی فصل‌نامه‌ی کارنما

سال پنجم

بهار ۱۴۰۰

KN0501RJD0721A-01.jpg

سال ۵، شماره‌ی ۱
بدن رادیکال

سال چهارم

 

تابستان ۹۹

بهار ۹۹

Karnama 0402.jpg

سال ۴، شماره‌ی ۲

نقاشی به‌مفهوم گسترده