از سال ۱۳۹۱ تا امروز، گفتارهای کارنما با هم‌کاری گسترده‌ی هنرمندها و نویسنده‌ها و دیگر دست‌اندرکارهای هنر ایران بستری را برای تماس فراهم‌کرده‌اند. اکنون، بایگانی این نشست‌ها این امکان را به‌وجودآورده‌اند که بتوانیم گام نخست را در بنیان‌گذاری روایتی از تاریخ شفاهی هنر نوگرای ایران برداریم. این وب‌سایت، فضایی چندرسانه‌ای را در اختیار شما می‌گذارد تا در آن بتوانید به همه‌ی گفتارهای کارنما و تصویرها، مقاله‌ها، و مدرک‌های مربوط به هر یک دست‌رسی‌ بیابید.

بیش‌تر

هنرمند

اندیشه

نقد