Kaarnamaa Logo 00.jpg

مقاله‌های آزاد این شمار  ه

وقتِ عکس: نقدهای هنری مهران مهاجر

سام مهتشم

بحرانِ گسترده‌ی نقد در ایران و پی‌آیندهای آن در هنر این کشور روشن است اما یکی از انگشت‌شمار کسانی که کوشیده‌است تا از راه آموزش، ترجمه، و نوشتن، به‌سهم خود گامی برای حل این گرفتاری بردارد، مهران مهاجر است. او عکاسی نیست که تنها عکس بگیرد، قاب‌اش کند، و سپس آن‌را ... ادامه

حسین والامنش: ۲۰۲۲-۱۹۴۹

کارنما

حسین والامنش در مقام هنرمندی مهاجر که با رسانه‌های گوناگونی چون اینستالیشن، ویدیو، هنر‌همگانی، و مکان‌ویژه تا طراحی‌، نقاشی، و مجسمه‌سازی کار می‌کرد، در کارهایش به پیوند میان فرهنگ‌ها از راه توجه به طبیعت و آفرینش‌های قومی می‌پرداخت. او درگیری‌های هویتی خود ... ادامه

دَن گرَهم: ۲۰۲۲-۱۹۴۲ 

نرگس کریمیان

نمایش درکی که انسان از موقعیت خود در فضا دارد، به‌ویژه در نسبت با درکی که دیگری از خود و از او در همان فضا خواهد‌داشت، چکیده‌‌ی تجربه‌ای ادراکی‌‌ست که «دَن گرَهم» [۱] در کار خود پیوسته به آن ‌پرداخت. تاریخ‌نگار هنر «جِیمز مِیِر» در کتاب شناخته‌شده‌ی خود  ... ادامه

برای دست‌رسی به کلاس‌های کارنما یا نام‌نویسی در آن‌ها، به صفحه‌ی آموزش بروید. اگر ثبت‌نام‌کرده‌اید و می‌خواهید وارد کلاس‌تان شوید، به‌ صفحه‌ی ویژه‌ی دانش‌جوها بروید. 

مقاله‌های ویژه‌ی مشترک‌های کارنما

سرکشی در هنر