top of page

بایگانی کارنما

همه‌ی مقاله‌های کارنما در این‌جا در دست‌رس مشترک‌ها قراردارند. برای خرید اشتراک کارنما، سفارشِ نسخه‌ی پی‌دی‌اِف مقاله‌ها، یا سفارش نسخه‌ی چاپیِ شماره‌های پیش، به این‌جا بروید.

موتور جست‌وجوی زیر به شما برای یافتن محتوای موردنظرتان کمک می‌کنند. از فرمانِ «ctrl + f» یا «command + f» هم می‌توانید استفاده می‌کنید. 

بایگانی گفتارها (نشست‌ها و سخنرانی‌ها) را نیز می‌توانید به‌زودی در صفحه‌ای تازه ببینید، اما برای دست‌رسی به صفحه‌ی ویژه‌ی بایگانی گفتارهای کارنما و تاریخ شفاهی هنر ایران به این‌جا بروید.  

جست‌وجو 

این بخش در حال بازسازی‌ است

بایگانی فصل‌نامه‌ی کارنما

BGN06A

سال هفتم

بهار ۱۴۰۲

سال ۷، شماره‌ی ۱
زن، زندگی، آزادی

0701 RJD Fa.jpg

سال ششم

زمستان ۱۴۰۱

RJD0604 Fa.jpg

سال ۶، شماره‌ی ۴
زن، زندگی، آزادی

پاییز ۱۴۰۱

KN0603 Persian.jpg

سال ۶، شماره‌ی ۳
فرامتن: زن، زندگی، آزادی

بهار ۱۴۰۱

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
RJD 0601-9-12-22-Fa.jpeg

سال ۶، شماره‌ی ۱

BGN05B

سال پنجم

زمستان ۱۴۰۰

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
RJD0504 260427 Fa.jpg

سال ۵، شماره‌ی ۴
 

پاییز ۱۴۰۰

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
RJD0503-12022022Fa.jpg

سال ۵، شماره‌ی ۳
آینده‌ی فمینیستی

BGN05A

تابستان ۱۴۰۰

بهار ۱۴۰۰

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
Cover Fa 191121-01.jpg

سال ۵، شماره‌ی ۲
بازنمایی انتزاعی

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
KN0501RJD0721A-01.jpg

سال ۵، شماره‌ی ۱
بدن رادیکال

BGN04A

سال چهارم

تابستان ۹۹

بهار ۹۹

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
Karnama 0402.jpg

سال ۴، شماره‌ی ۲

نقاشی به‌مفهوم گسترده

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
Karnama 0401.jpg

سال ۴، شماره‌ی ۱

شی

BGN04B

زمستان ۹۹

پاییز ۹۹

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
CoverWinter99-01.jpg

سال ۴، شماره‌ی۴
رسانه‌های الکترُنیکی

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
0403 cover

سال ۴، شماره‌ی۳
دگرسانی

سال سوم

BGN03A

تابستان ۹۸

بهار ۹۸

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
0301.jpg

سال ۳، شماره‌ی ۱

هنر پاپ

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
0302.png

سال ۳، شماره‌ی ۲

نمایشگاه دوره‌ای

زمستان ۹۸

پاییز ۹۸

BGN03B
No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
0304.jpg

سال ۳، شماره‌ی ۴

عکاسی

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.